Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY | CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY | CBTT: BÀ BÙI THỊ HOAN THÔI LÀM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TỪ NHIỆM | CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2018 | BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2018 | CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 | GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2018 | CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018 | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
8.460.253
 
Thông tin cổ đông
TƠ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 (03:18:19 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015 (03:14:37 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG GIÁM ĐỐC 2015 (03:11:12 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình Đại hội về phê chuẩn Tổng giám đốc công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai năm 2015. Kính mời Quý Cổ đông vui lòng tải về tại đây.
TỜ TRÌNH VỀ CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (03:07:33 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình về chọn kiểm toán độc lập của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai năm 2015 . Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
BÁO CÁO KẾT QUẢ 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2015 (03:04:35 PM 13/04/2015)
Nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 (03:01:07 PM 13/04/2015)
Nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2014 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 (02:56:57 PM 13/04/2015)
Nội dung Báo cáo thường niên 2014 . Kính mời Quý Cổ đông vui lòng tải về tại đây.
TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIÊU LỆ (02:43:38 PM 09/04/2015)
Nội dung về tờ trình sử đổi Điều lệ Công ty Cp Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông tải tại đây.
QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015 (02:40:53 PM 09/04/2015)
Nội dung Quy Chế Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 2020 . Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải tại đây.
QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NK 2015- 2020 (02:37:44 PM 09/04/2015)
Nội dung Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kính mời Quý Cổ đông tải tại đây.
ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỀM SOÁT NK 2015 - 2020 (02:27:10 PM 09/04/2015)
Kính mời Quý cổ đông ứng cử vào thành viên BKS Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vui lòng tải mẫu đơn ứng cử thành viên Ban KS tại đây.
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VÀO HĐQT NK 2015 2020 (02:18:20 PM 09/04/2015)
Kính mời Quý cổ đông ứng cử vào HĐQT Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai Nhiệm kỳ 2015- 2020 vui lòng tải mẫu sơ yếu lý lịch tại đây gửi kèm đơn ứng cử về công ty trước ngày đại hội.
PHIẾU ĐĂNG KÝ HOẶC UỶ QUYỀN (02:12:38 PM 09/04/2015)
Mời Quý cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Tấm Lợp - VLXD Đồng Nai vui lòng tải Đơn tại đây nếu thư mời và phiếu đăng ký hoặc uỷ quyền gửi đến bị thất lạc.
ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2015-2020 (02:08:41 PM 09/04/2015)
Kính mời Quý cổ đông có số cổ phần sở hữu 5% trở lên có nhu cầu ứng cử vào Ban Hội đồng quản trị Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 2020 tải Đơn ứng cử tại đây
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 (03:34:19 PM 16/03/2015)

 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun