BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THÁNG 9 2015

Nội dung Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tháng 9 2015 của Công ty , Quý cổ đông vui lòng tải về xem nội dung chi tiết tại đây.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THÁNG 9 2015data/UserFiles/File/DHCD%202015/bang%20can%20doi%20ke%20toan%2009_20151.pdf