Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

Nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012