Hội đồng quản trị

CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CP
TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI
 
Đại hội đồng cổ đông:
 
– Cấp có quyền lực cao nhất, quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động.
– Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ; thông qua kế hoạch phát triển của Công ty,  thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và của các Kiểm toán viên.
– Thảo luận và phê duyệt các chủ trương chính sách đầu tư ngắn hạn và dài hạn về phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty.
 
Hội đồng Quản trị:  
 
– Cấp quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội.
– Các thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
– Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định.
– Hội đồng quản trị có trách nhiệm đưa ra các chính sách tồn tại và phát triển, đề ra các Nghị quyết hoạt động giao cho Giám đốc điều hành Công ty triển khai thực hiện.
 
Ban kiểm soát
– Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.
– Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
– Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện .
 
Ban Giám đốc:
 
– Giám đốc là người điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
 
Các phòng nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức – Hành Chính:

– Phụ trách nhân sự, sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, các chế độ chính sách hợp lý hiệu quả ở hai khối gián tiếp sản xuất và trực tiếp sản xuất.
– Phụ trách công việc hành chính: Văn thư lưu trữ, tiếp khách, tổng đài, quản lý đội xe ,hỗ trợ các phòng ban, xí nghiệp , giữ môi trường công ty vệ sinh sạch đẹp,….
.
Phòng Chăm sóc khách hàng:
 
– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý năm.
– Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Lập các báo cáo tháng, quý, năm,
 
Phòng kỹ thuật – KCS:
 
– Chịu trách nhiệm về kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thiết bị, xây dựng đầu tư và kiểm tra việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật.
– Lập kế hoạch sửa chửa lớn, sữa chữa thường xuyên tài sản cố định.
– Kiểm tra quy trình công nghê sản xuất, chất lượng hàng hoá, vật tư, chất lượng sản phẩm và phân loại hàng hoá.
 
Phòng tài vụ
 
– Phụ trách tài chính công ty, phân tích tình hình kinh doanh, tài chính  giúp lãnh đạo công ty có  quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp.
 
Phòng Vật tư – Kho vận :
 
– Thực hiện việc ký kết, theo dõi mua bán vật tư, nguyên liệu.

– Tổ chức sắp xếp, quản lý các kho vật tư, nguyên liệu, cung cấp đầy đủ vật tư nguyên liệu phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất xuất kinh doanh của công ty.

Phòng Thị trường – tiêu thụ :

– Nghiên cứu, xây dựng phát triển chiến lược marketing, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng.
– Ký kết, theo dõi và thanh quyết toán hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
– Xây dựng mạng lưới bán hàng, các nhà phân phối, các đại lý tại các khu vực miền Trung, Tây nguyên, miền Đông, miền Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 
– Tổ chức bán hàng, giao hàng và vận chuyển hàng cho khách hàng.