Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm
báo cáo quản trị 6 thang đầu năm 2023