BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/BAO%20CAO%20TAI%20CHINH%206%20THANG%20NAM%202017.pdf