BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/BCTC%20SOAT%20XET%20GIUA%20NIEN%20DO%2030_06_2019daky.pdf