Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 đã kiểm toán

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022