Báo cáo taì chính 6 tháng năm 2023 sau xoát set

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023-Soát xét