BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/bao%20cao%20tai%20chinh%20nam%202017%20da%20kiem%20toan.pdf