Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm bao cao tai chinh nam 2021