BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2022