Báo cáo tài chính năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kemBCTC nam 2023