BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/baocaotcquy22018DAKY.pdf