Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm
Báo cáo tài chính quý 2-2023