Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm
BCTC quy 3-2023