Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèmBao cao tai chinh quy 4-2022