Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm Báo cáo tài chính quý 4-2023