BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/BAOCAOTAICHINHQUY01_2019daky.pdf