Báo cáo tài chính thường niên năm 2020

Kính mời Quý cổ đông xem file đính kèm BCTN – DCT – 2021 10 25