BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2018

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/bcquantri6t2018.PDF