Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm DCT-Báo cáo tinh hinh quan tri cty năm 2022