Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèmBC tinh hinh quan tri cong ty 2023