Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 2015.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 2015. Tải về tại đây.