Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ĐHCĐ 2015 lần thứ 2

Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ĐHCĐ 2015 lần thứ 2. Tải về tại đây.