Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

biên bản nghị quyết