Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm DCT- BIEN BAN HOP ĐHCĐ NAM 2021 NGHI QUYET ĐHCĐ NAM 2021