CBTT về việc ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm
CBTT chọn đơn vị kiểm toán