CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

data/UserFiles/File/scan0007BCTCdaky22_01_19.pdf