Công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20%C4%90HC%C4%90%202019-%20Donac%202019.pdf