CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2018

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/giaitrinhquy22018daky.pdf