Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

QD BO NHIEM