Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm

QĐ_P.TGĐdaky