CÔNG VĂN CHẤP THUẬN DỜI NGÀY ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2018

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/sokh%C4%91tgiahandaihoi.PDF