GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM
data/UserFiles/File/giai%20trinh%20BCTC%20soat%20xet30_06_2019daky.pdf