GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM
data/UserFiles/File/giaitrinhBCTquy%20I_2019daky.pdf