Giải trình chậm công bố thông tin tài chính 6 tháng năm sau soát xet

Kính mới quý cổ đông xem tài liệu dính kèm
Thư giải trình sau kiểm toán soát xét 6 tháng năm 2023