GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
data/UserFiles/File/gtchamcbbctn2017.PDF