GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2018

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/gtchamcbnq2018.PDF