Giải trình về việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra kết luận

Kính mới quý cổ đông xem tài liệu đính kèm
Thư giải trình về việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra kết luận