Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TTGDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp – VLXD Đồng Nai (mã chứng khoán DCT) như sau:

  – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2007

  – Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2007

  – Mục đích sử dụng danh sách: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chọn Cty Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam làm tổ chức tư vấn phát hành và đại lý phát hành, và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

  – Thời gian thực hiện: từ ngày 12/07/2007 đến ngày 31/07/2007

Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DCT vào những ngày 03,04&05/07/2007.