NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Nhiệm kỳ : 2015 – 2020

Nội dung Nghị quyết Đaị hội đồng cổ đông thường niên 2015 Nhiệm kỳ 2015-202

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG  CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  2015 Nhiệm kỳ : 2015 – 2020