Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông (ngày 13/8/2007)

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP- VLXD ĐỒNG NAI

Thành phần tham dự gồm các ông :

1/ Hội đồng quản trị:

– Ông  NGUYỄN CÔNG LY            – Chủ tịch HĐQT.
– Ông  DƯƠNG XUÂN BÌNH         – Phó Chủ tịch thứ 1 HĐQT.
– Ông  NGUYỄN BÁ TRUẬT          – Phó Chủ tịch thứ 2 HĐQT.
– Ông  ĐỖ TÀI THIỆN                   – Ủy viên HĐQT.
– Ông TRẦN ĐỨC TÍN                  – Ủy viên HĐQT.
– Ông   LÊ TRUNG CHÍNH            – Ủy viên HĐQT.
– Ông  DƯƠNG VĂN THIỆP         – Ủy viên HĐQT.    

2/ Thành phần mời:

– Ông TRẦN QUỐC KHÁNH              –  KS Viên Trưởng .

           
NỘI DUNG :
 Triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2007 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 120.973.346.000 đồng lên 240.194.692.000 đồng. Trong đó có phần phát hành dành cho CB-CNV Cty là 6.048.670.000 đồng tương ứng 5% vốn điều lệ hiện hữu.
 
Căn cứ vào nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 09/08/2007 mục b phần 2.2 Phát hành đợt 2 về việc chào bán cho CB-CNV Cty với số lượng là 604.867 cổ phiếu . Hội đồng quản trị Công ty họp và thống nhất phương thức phân bổ quyền mua cổ phiếu cho CB-CNV Công ty như sau:
 
1/ Thời điểm phát hành: Đợt 2 , quý 1/2008.
2/ Gi phát hành: Bằng 75% giá đóng cửa tại ngày được UBCK Nhà nước cấp phép .
3/ Phương thức phân bổ quyền mua: phân bổ theo bình quân đầu người.
4/ Danh sách được quyền mua: Theo danh sách CB-CNV có mặt đến ngày 04/07/2007.
5/ Trường hợp CB-CNV không mua hết lượng cổ phiếu phát hành được phân bổ thì HĐQT Cty sẽ quyết định chào bán cho các đối tác chiến lược với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho CB-CNV và cổ đông hiện hữu./
           
            Căn cứ vào các nội dung nêu trên, HĐQT Cty giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tiến hành triển khai thực hiện bảo đảm quyền lợi cho người lao động và lợi ích chung của doanh nghiệp.Nghị quyết này được gửi đến các thành viên dự họp và được thông báo đến các cổ đông , Cán bộ, công nhân viên Công ty.
                                                                                 TM. Hội đồng quản trị
                                                                                               Chủ tịch

Hôm nay, ngày 13 tháng 08 năm 2007, vào lúc 13h00 tại văn phòng công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai ( DONAC ) đã tiến hành họp HĐQT phiên họp lần thứ VIII. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Công Lý, chủ tịch HĐQT Cty.