NGHỊ QUYẾT Hội Đồng Quản Trị

NGHỊ QUYẾT
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
–          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
–          Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
–          Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về Luật Chứng Khoán;
–          Căn cứ thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
–          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đã được thông qua ngày 25/03/2006.
–          Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 ngày 14/04/2007 của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.
Hôm nay ngày 05/05/2007 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đã nhóm họp (số thành viên tham dự 7/7) và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:
Điều 1: Chọn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM làm tổ chức tư vấn phát hành thay cho CTCP Chứng khoán Bảo Việt
Do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không tiếp tục nhận làm Công ty Bảo lãnh phát hành cho toàn bộ số cổ phần của đợt phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 14/04/2007 của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai là 12.097.346 cổ phần. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai quyết định chọn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM làm tổ chức tư vấn và đại lý phát hành cổ phiếu của Công ty thay cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
Điều 2: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/05/2007. Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DONAC) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này .
 
   CÔNG TY CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai
                             TM. Hội Đồng Quản Trị
                                  (Chủ tịch đã ký)