Thông báo ngày chốt danh sách họp Đại hội cổ đông năm 2022

Kính mời Quý cổ đông xem file đính kèm

Nghi quyết về việc thông báo ngày tổ chức đại hội cổ đông diễn ra vào tháng 5 năm 2022   NQ 02 HĐQT

Nghị quyết hoản họp đại hội cổ đông vào tháng 4 do dịch Covid19   NQ 01 HĐQTNQ 01 HĐQT