Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm DCT_TaiLieuSauDHCD_2023