Nghị quyết và biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính mời quý cổ đông xem fiel đính kèm

DaiHoiCoDong_26062020 da ky