NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM
data/UserFiles/File/NOI%20DUNG%20DAI%20HOI%20NAM%202018.rar