NQ-Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sau ngày 30/04/2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

Nghị quyết 01-DHCD