NQ- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

Nghị Quyết 02-DHCD